ELEKTRONICZNY NABÓR DZIECI
Wpisał: Anna   
Szanowni Rodzice!

W marcu 2010 roku w Gminie Kluczbork wprowadza się elektroniczny nabór dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych.

Przy pomocy strony https://nabor.progman.pl/preinfokluczbork/ można poznać oferty wszystkich jednostek, dokonać wyboru jednostki, wypełnić kartę zgłoszenia dziecka, a po zakończeniu rekrutacji sprawdzić, do której jednostki dziecko zostało przyjęte. System naboru elektronicznego pozwala na zgłoszenie dziecka tylko do jednej jednostki ( pierwszej preferencji ), przy czym rodzic może wskazać na dwie dodatkowe jednostki ( drugiej i trzeciej preferencji ). Jeżeli rodzic nie będzie mógł wypełnić karty zgłoszenia dziecka drogą elektroniczną, wówczas może pobrać pusty formularz, który wypełnia ręcznie i dostarcza do wybranej jednostki pierwszej preferencji. Puste formularze  w formie papierowej będą też dostępne w każdej jednostce. 

W przypadku elektronicznego wypełnienia karty zgłoszenia dziecka faktyczne przyjęcie zgłoszenia do systemu naboru nastąpi dopiero po dostarczeniu przez rodzica do jednostki pierwszej preferencji wysłanej drogą elektroniczną karty zgłoszenia dziecka w formie papierowej – wydrukowanej i podpisanej przez rodzica/prawnego opiekuna.

Strona https://nabor.progman.pl/preinfokluczbork/ czynna przez cały rok ułatwi rodzicom poszukiwanie wolnego miejsca i zapisanie dziecka do danej jednostki w czasie trwania roku szkolnego.

Harmonogram działań

Nabór na rok szkolny 2010/2011

Publiczne przedszkola i szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi w Gminie Kluczbork przyjmują zgłoszenia dzieci urodzonych od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2007 roku.
Zgłoszenia dzieci młodszych, urodzonych po 31 grudnia 2007 roku należy składać do Publicznego Przedszkola Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku.

1 – 31 marca 2010 roku – przyjmowanie zgłoszeń
Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać:
▪ elektronicznie od dnia 1 marca 2010 roku ( godz. 8ºº ) do dnia 31 marca 2010 roku ( godz. 16ºº ),
▪ w formie papierowej w danym przedszkolu/szkole Gminy Kluczbork od dnia 1 marca 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku w godzinach od 8°° do 16ºº.

Kartę zgłoszenia dziecka można składać w przedszkolu/szkole 1. preferencji:
▪ w formie elektronicznej od 1 marca 2010 roku ( godz. 8ºº ) do 31 marca 2010 roku ( godz. 16ºº ),
▪ w formie papierowej od 1 marca 2010 roku ( godz. 8ºº )do 31 marca 2010 roku ( godz. 16ºº ).

1 – 6 marca 2010 roku – zawiadomienie o rezygnacji z usług świadczonych przez przedszkole/szkołę, o zmianie przedszkola/szkoły
Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola/szkoły są zobowiązani powiadomić pisemnie dyrektora przedszkola/szkoły o następnych sytuacjach: 
▪ rezygnacji z usług świadczonych przez przedszkole,
▪ zgłoszeniu dziecka do innego przedszkola.

1 kwietnia  2010 roku – zakończenie naboru
Zgłoszenie dziecka do przedszkola/szkoły będzie uznane za terminowe tylko w przypadku dostarczenia do dnia 31 marca 2010 roku, do godziny 16ºº do przedszkola/szkoły 1. preferencji wypełnionej i podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów karty zgłoszenia.
W przypadku wysłania karty zgłoszenia pocztą liczy się data stempla pocztowego, tj. 31 marca 2010 roku.

Uwaga: W okresie od dnia 1 kwietnia 2010 roku do dnia 1 maja 2010 roku dyrektorzy przedszkoli/szkół nie wydają i nie przyjmują kart zgłoszeń an rok szkolny 2010/2011.
Po dniu 1 maja 2010 roku dyrektor przedszkola/szkoły wyda kartę zgłoszenia tylko w przypadku, gdy przedszkole/szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, a na liście rezerwowej nie będzie dzieci oczekujących na przyjęcie.

19 kwietnia 2010 roku ( godz. 8ºº ) - ogłoszenie wyników naboru
Przedszkola/szkoły wywieszą listy dzieci nowoprzyjętych.
Rodzice sprawdzają, do którego przedszkola/szkoły dziecko zostało przyjęte:
▪ na liście w przedszkolu/szkole, w którym była złożona karta zgłoszenia dziecka, tj. 
w przedszkolu/szkole 1. preferencji,
▪ przy pomocy strony https://nabor.progman.pl/preinfokluczbork/ jeżeli zgłoszenie było wysłane drogą elektroniczną ( w tym celu należy zachować nadany przez system naboru kod PIN ).

20 – 28 kwietnia 2010 roku – nabór uzupełniający
▪ Rodzice dzieci nieprzyjętych do żadnego z preferowanych przedszkoli/szkół wybierają przedszkole/szkołę, w którym będą wolne miejsca.
▪ Lista przedszkoli/szkół z wolnymi miejscami do naboru będzie wywieszona w każdym przedszkolu/szkole pierwszej preferencji do którego dzieci nie zostaną przyjęte.
▪ Nabór uzupełniający odbywa się zgodnie z zapisem Złącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr AO-0151-8/10 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie zasad naboru dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork.
▪ Jeżeli po naborze uzupełniającym dziecko nie zostanie przyjęte do żadnego przedszkola/szkoły, wówczas dziecko zostanie wpisane na listę oczekujących na przyjęcie we wszystkich przedszkolach/szkołach preferowanych przez rodzica w okresie 1-31 marca.
▪ Z listy oczekujących na przyjęcie dzieci będą przyjmowane zgodnie z zapisem Złącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr AO-0151-8/10 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 11 lutego 2010 roku 
w sprawie zasad naboru dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork.

Zasady naboru dzieci

Zasady naboru określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr AO-0151-8/10 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 11 lutego 2010 roku.
Zasady naboru dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork
1. Ilekroć w dalszym tekście zasad jest mowa o: 
1) przedszkolu – rozumie się przez to także szkołę z oddziałem przedszkolnym,
2) dzieciach – rozumie się przez to także dzieci niepełnosprawne,
3) rodzicu – rozumie się przez to także prawnego opiekuna.
2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku.  
3. Dziecko jest zapisywane do przedszkola na cały etap edukacji przedszkolnej. 
4. Miesiącem naboru dzieci do przedszkola jest miesiąc marzec.
5. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z zasięgu działania danego przedszkola.
6. Dzieci z zasięgu działania innego przedszkola są przyjmowane w drugiej kolejności, tylko wtedy, gdy będą wolne miejsca. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o przyjęciu dzieci z zasięgu działania innego przedszkola po zakończeniu naboru dzieci do przedszkola, o którym mowa w pkt 4.
7. Dzieci zamieszkałe poza granicami Gminy Kluczbork mogą byś przyjęte do przedszkola funkcjonującego na terenie Gminy Kluczbork po uzyskaniu przez dyrektora danego przedszkola zgody organu prowadzącego.
8. Podstawowe kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola, decydujące o kolejności przyjmowania dzieci to:
1) dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, 
2) dzieci w wieku 5 lat,
3) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, 
4) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, 
5) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. 
9. Dodatkowe kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola to:
1) dzieci obojga rodziców pracujących, 
2) dzieci mające rodzeństwo w danej placówce, 
3) dzieci z rodzin wielodzietnych. 
10. Rodzic składa kartę zgłoszenia dziecka do jednego przedszkola, przedszkola w zasięgu działania którego mieszka.
11. Rodzic na karcie zgłoszenia dziecka zaznacza maksymalnie dwa inne przedszkola, tzw. drugiej i trzeciej preferencji.
12. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, w którym została złożona karta zgłoszenia,a rodzice nie wyrażą zgody na zapisanie dziecka do innego przedszkola , to wówczas zostanie ono umieszczone na liście dzieci oczekujących na przyjęcie do tego przedszkola.
Zasada ta nie dotyczy dzieci sześcioletnich objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. 
13. Rodzice dzieci zgłoszonych w okresie naboru, o którym mowa w pkt 4 i nieprzyjętych do danego przedszkola, mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka w przedszkolach dysponujących jeszcze wolnymi miejscami w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia następnego po ogłoszeniu wyników naboru. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko dziecka, numer przedszkola, w którym była złożona karta zgłoszenia w okresie naboru, telefon kontaktowy, adres zamieszkania rodziców i dziecka. 
14. Dyrektor przedszkola, w którym zostanie złożony wniosek, o którym mowa w pkt. 13, w terminie kolejnych 5 dni roboczych, dokona naboru na wolne miejsca przyjmując dzieci w kolejności zgodnej z podstawowymi i dodatkowymi kryteriami naboru dzieci do przedszkoli, o których mowa w pkt 8 i pkt 9, a, o przyjęciu dziecka zawiadomi na piśmie zainteresowanych rodziców i dyrektora przedszkola, w którym była złożona karta zgłoszenia na dany rok szkolny. 
15. Dyrektor przedszkola do którego dziecko nie zostało przyjęte, a, w którym była złożona karta zgłoszenia w okresie naboru, o którym mowa w pkt 4 usuwa dane dziecka z listy naboru w swoim przedszkolu na podstawie pisemnej informacji od dyrektora przedszkola, który podjął decyzję o przyjęciu dziecka na podstawie pisemnego wniosku rodziców, i przekazuje kartę zgłoszenia do przedszkola, w którym był złożony wniosek. 
16. Zapisanie dziecka do publicznego przedszkola na dany rok szkolny po zakończeniu naboru, o którym mowa w pkt 4 będzie możliwe tylko wtedy, gdy dane przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami, ale dopiero w okresie od 1 maja danego roku.Informujemy, że Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku obejmuje swoim zasięgiem:

ulice: Wołczyńska, Byczyńska, Miarki, Mickiewicza, Młyńska, Marszałka Piłsudskiego,
Plac Gdacjusza, Żeromskiego, Powstańców Śląskich, Polna, Sienkiewicza, Graniczna,
Sybiraków, Podwale, Wąska, Piastowska, Różana, Towarowa, Waryńskiego, Dworcowa, Aleja Czerwonego Krzyża, Aleja Kolejowa, Aleja Wodna, Robotnicza,

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

© 2018 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku
Template by Hilliger Media

 

Start arrow Aktualności arrow Z ostatnich dni arrow ELEKTRONICZNY NABÓR DZIECI