W związku z otwarciem naszego przedszkola od dnia 11 maja 2020 roku, dla zgłoszonych przez Rodziców dzieci przedszkolnych i wczesnoprzedszkolnych, uwzględniając wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, informujemy wszystkich Rodziców, że ulega zmianie czas pracy jednostki. Przedszkole będzie czynne od 6.30 do 16.30.

W miarę potrzeb wrócimy do poprzednich godzin otwarcia tj. od godz. 6.00 do 16.30.

Jadwiga Mączka – Dyrektor Przedszkola

 

 

DRODZY RODZICE !

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY WZÓR ANKIETY EPIDEMIOLOGICZNEJ, OŚWIADCZENIA RODZICA ORAZ KLAUZULI INFORMACYJNEJ DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

ANKIETA I OŚWIADCZENIE                                                                                                                                                                                           

KLAUZULA INFORMACYJNA

WYPEŁNIONE I PODPISANE OŚWIADCZENIE PROSZĘ DOSTARCZYĆ DO PRZEDSZKOLA DO JUTRA TJ, DO PIĄTKU 8 MAJA DO GODZINY 12:00. OŚWIADCZENIE MOŻNA DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE, WRZUCAJĄC JE DO SKRZYNKI PODAWCZEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA LUB PRZESŁAĆ DROGĄ MAILOWĄ.

WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ (1 EGZEMPLARZ) PRZYNOSIMY W DNIU PRZYJŚCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA. TAKĄ ANKIETĘ WYPEŁNIAMY KAŻDORAZOWO PO CHOĆBY JEDNODNIOWEJ NIEOBECNOŚCI DZIECKA W PRZEDSZKOLU.

KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ DOT. PRZETWARZANIA DANYCH POZOSTAWIAMY SOBIE.

Wypełnienie Oświadczenia i Ankiety Epidemiologicznej jest warunkiem rozpatrzenia możliwości przyjęcia danego dziecka do przedszkola.

 

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13.2020

Dyrektora PP Nr 7 z GWP z OP w Kluczborku

z dnia 07.05.2020r.

 

REGULAMIN

Dotyczący Wewnętrznych Procedur Bezpieczeństwa

w Publicznym Przedszkolu Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną

z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku

stosowanych celem przeciwdziałania epidemii COVID-19

 

§ 1

Regulamin określa zasady oraz procedury obowiązujące w Publicznym Przedszkolu Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku dotyczące zapewnienia opieki nad dziećmi w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z epidemią COVID-19 oraz zasady i procedury bezpieczeństwa w tym okresie.

 

§ 2

1. Zmianie ulega czas pracy przedszkola oraz organizacja grup wczesnoprzedszkolnych i przedszkolnych na podstawie analizy zebranych zdalnie (telefonicznie lub mailowo) informacji od rodziców o liczbie dzieci oraz godzinach zajęć opiekuńczych.

2. Informacja o zmianie godzin pracy przedszkola będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej przedszkola.

3.Ogranicza się liczbę dzieci mogących korzystać z przedszkola poprzez wskazanie ilości grup i ich liczebności zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego (4 m² na 1 dziecko, nauczyciela, opiekunkę dziecięcą i woźną oddziałową).

4. Dyrektor Przedszkola podejmuje decyzję, które dzieci mogą korzystać z przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty. O możliwości korzystania przez dane dziecko z opieki przedszkolnej rodzic powiadamiany jest telefonicznie, drogą elektroniczną bądź za pomocą komunikatora internetowego- aplikacja Atms Kids – „ogłoszenia” na platformie ePrzedszkole.com.pl

5. Pierwszeństwo w korzystaniu z przedszkola mają dzieci, których oboje rodzice pracują, bądź w sytuacji, gdy dziecko jest pod opieką tylko jednego rodzica, a ten rodzic pracuje.

6. W sytuacji większej liczby chętnych niż wyznaczonych miejsc, oraz spełniania przesłanek o których mowa w ust. 3 dyrektor celem przyjęcia dziecka do przedszkola bierze pod uwagę miejsce pracy. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

7. Rodzic wyrażający chęć posłania dziecka do przedszkola wypełnia Ankietę Epidemiologiczną oraz Oświadczenie zawierające m.in. informację o miejscu zatrudnienia obojga rodziców i przewidywanym czasie, w którym przedszkole zobowiązane będzie zapewnić opiekę dziecku oraz wyraża zgodę na każdorazowy pomiar temperatury dziecka.

8. Wzór Ankiety Epidemiologicznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

9. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

10. Wypełnienie Ankiety Epidemiologicznej oraz Oświadczenia jest warunkiem rozpatrzenia możliwości przyjęcia danego dziecka do przedszkola.

11. Wypełnione i podpisane Oświadczenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej przedszkola, bądź osobiście dostarczyć, wrzucając je do skrzynki  kontaktowej umieszczonej w budynku placówki. Wypełnioną i podpisaną ankietę przynosimy w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

12. Dzieci do przedszkola przyprowadzane /odbierane są przez osoby zdrowe, głównie rodziców. W uzasadnionych przypadkach powinna to być jedna wskazana przez rodzica osoba upoważniona (sugerujemy, aby nie była to osoba po 60 - tym roku życia).

 

§ 3

1. Zapewnia się pracownikom przedszkola środki ochrony osobistej oraz środki higieniczne niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostki, takie jak jednorazowe rękawiczki, maseczki wielokrotnego użytku, płynny dezynfekujące do rąk oraz w przypadku opiekunek dziecięcych i nauczycieli przyłbice do bezpośredniego kontaktu z dzieckiem w razie konieczności.

2. Pracownicy będą zobowiązani również do codziennego pomiaru temperatury przy wejściu do budynku przedszkola.

3. Zapewnia się regularne dezynfekowanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych oraz toalet, z użyciem zalecanych środków czystości w szczególności: drzwi, klamek, poręczy, barierek, uchwytów, włączników świateł, sprzętu i wyposażenia typu blaty stołów, krzeseł itd.

4. Dezynfekcja odbywać się będzie w ściśle określony przez producenta sposób z zachowaniem czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów w sposób bezpieczny dla dzieci i w miarę możliwości podczas ich nieobecności w danym pomieszczeniu.

5. Zabrania się przynoszenia dzieciom do przedszkola ich własnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów (w tym słodyczy i napojów). Zabawki znajdujące się na terenie przedszkola będą regularnie dezynfekowane, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

6. Zawiesza się do odwołania akcję mycia zębów przez dzieci w przedszkolu.

7. Sale, w których znajdują się dzieci będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, podczas wyjść dzieci na plac zabaw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

§ 4

1.Znajdujące się na terenie przedszkola place zabaw są dostępne dla dzieci będących pod opieką przedszkola. Grupy wiekowe nie kontaktują się ze sobą w trakcie pobytu na powietrzu.

2. Drobne wyposażenie placów zabaw będzie regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Sprzęt nie nadający się do dezynfekcji będzie wyłączony z użytku.

3. Nie dopuszcza się możliwości wyjść z grupą dzieci poza teren przedszkola.

4. Dyrektor w miarę możliwości będzie starał się ograniczyć do minimum przebywanie wewnątrz budynku osób trzecich. Przedszkole będzie zamknięte, wpuszczenie na jego teren odbywać się będzie jedynie w pilnych sprawach, z zachowaniem obowiązujących środków ostrożności. Każda osoba wchodząca na teren przedszkola zobowiązana jest do obowiązkowej dezynfekcji rąk, z użyciem dozownika znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

5. Podczas kontaktu z osobami z zewnątrz (m.in. dostawcy żywności), w tym również z rodzicami zobowiązuje się pracowników Przedszkola do założenia maski bądź okrycia z odzieży zasłaniającej usta i nos. Podczas przebywania z dziećmi osłona ust i nosa nie jest obowiązkowa.

6. Personel administracyjno-obsługowy (kierownik, sekretarz, intendent, kucharz, pomoc kuchenna, woźne oddziałowe nie przypisane do żadnej grupy, konserwator) nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi (nauczyciele, opiekunki dziecięce, woźne oddziałowe przypisane do danej grupy, pomoc nauczyciela).

 

§ 5

1. Grupy przedszkolne nie będą liczyć więcej niż 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego dopuszcza się możliwość powiększenia grupy o 2 dodatkowych dzieci, ale tylko w przypadku sal spełniających wymogi zalecanego metrażu.

2. Zapewnia się przestrzeń do wypoczynku i zabawy nie mniejszą niż 4 m² na każde dziecko, nauczyciela, opiekunkę dziecięcą, pomoc nauczyciela lub woźną oddziałową przebywających w danej sali.

3. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi kontaktowanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odprowadzający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

5. Rodzice będą oddawać (i odbierać) swoje dzieci poprzez wyznaczonych pracowników przed wejściem do holu przedszkola po wcześniejszym pomiarze temperatury dziecka.

 

§ 6

1. Dyrektor przedszkola i kierownik ds. wczesnoprzedszkolnych zobowiązują się do opracowania tygodniowego harmonogramu pracy pracowników poszczególnych grup oraz codziennych, imiennych list dzieci z numerami telefonów rodziców/ prawnych opiekunów wraz z nazwiskami i imionami oraz numerami telefonów opiekunów grup (nauczycieli, opiekunek dziecięcych, woźnych oddziałowych pomocy nauczyciela).

2. Zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji zarówno z rodzicami/opiekunami dziecka, jak i z pracownikami, w postaci kontaktu mailowego lub telefonicznego.

3. Ustala się codzienne raportowanie o liczbie obecnych dzieci w przedszkolu o godz.10.00 na adres mailowy Administracji Oświaty w Kluczborku oraz Kuratorium Oświaty w Opolu.

4. Zobowiązuje się opiekunki dziecięce, nauczycieli i cały personel administracyjno-obsługowy do ograniczenia kontaktu między sobą do minimum.

5. Nauczyciele nie sprawujący opieki nad grupą pozostawać będę w gotowości do pracy.

 

§ 7

1. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe - bez objawów chorobowych. Przed przyjęciem dziecka do przedszkola, każdego dnia pracownik placówki będzie mierzył mu temperaturę.

2. W sytuacji gdy temperatura dziecka przekraczać będzie prawidłową temperaturę,

(do 37°C) dziecko nie zostanie danego dnia przyjęte do przedszkola. Mierzenie temperatury odbywać się może również w trakcie opieki nad dzieckiem.

3.W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury lub stwierdzenia wyraźnych, niepokojących objawów chorobowych, dziecko zostanie odizolowane w osobnym pomieszczeniu, wyznaczonym przez dyrektora jednostki, gdzie oczekiwać będzie na odebranie przez rodzica (sala „Krasnali”na parterze budynku dla dziecka z grup wczesnoprzedszkolnych i pokój nauczycielski na I piętrze dla dziecka przedszkolnego). Pomieszczenia te będą m.in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący.

4. W razie wystąpienia podwyższonej temperatury lub niepokojących objawów chorobowych u dziecka, rodzic zostanie o tym fakcie natychmiast powiadomiony oraz zobowiązany do zabrania dziecka z przedszkola w jak najszybszym czasie i skontaktowanie się z lekarzem rodzinnym.

 

§ 8

1. Podczas spożywania posiłków w przedszkolu, w tym korzystania z jadalni w przypadku dzieci wczesnoprzedszkolnych, unikać należy bezpośrednich kontaktów dzieci z różnych grup.

2. Zobowiązuje się opiekunów grup do zwracania dzieciom uwagi na regularne mycie rąk, oraz w miarę potrzeby pomaganie im w tych czynnościach.

3. Przed spożywaniem posiłków oraz zaraz po spożyciu pracownicy placówki dezynfekować będą powierzchnie oraz sprzęt, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

4. Wielorazowe naczynia oraz sztućce będą wyparzane.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Dotyczącego Wewnętrznych Procedur Bezpieczeństwa

w Publicznym Przedszkolu Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku

 

 

ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA

 

IMIĘ I NAZWISKO

 

NUMER TELEFONU

 

Czy występują u Pana/Pani objawy ostrej infekcji dróg oddechowych, takie jak: gorączka, kaszel, duszności?

TAK / NIE

Czy u dziecka w ciągu ostatniej doby występowały objawy chorobowe, takie jak: kaszel, katar, podwyższona temperatura, biegunka?

TAK / NIE

Czy w okresie ostatnich 14 dni dziecko lub ktoś z domowników miał kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-Co V-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym) lub osobą w kwarantannie bądź izolacji?

TAK / NIE

Czy w okresie ostatnich 14 dni Pan/Pani kub ktoś z domowników został objęty kwarantanną lub izolacją?

TAK / NIE

Data i czytelny podpis

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Dotyczącego Wewnętrznych Procedur Bezpieczeństwa

w Publicznym Przedszkolu Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku

 

 

…………………………………………..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Miejscowość i data

 

………………………………………………………………………………………………...………

Imię i nazwisko matki;                                   miejsce zatrudnienia

 

………………………………………………………………………………………...……

Imię i nazwisko ojca ;                                      miejsce zatrudnienia

………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka

……………………………………………………

………………………………………………………

Adres zamieszkania

……………………………………………………

Telefon kontaktowy

 

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a)…………………………………………………., niniejszym oświadczam, że :

 

  1. Stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i nie występują u niego objawy typowe dla zakażenia wirusem SARS-Co V-2 (podwyższona temperatura, kaszel, katar, wymioty, itp.)

  2. Nie występują u mnie objawy ostrej infekcji dróg oddechowych, takie jak: gorączka, kaszel, duszności.

  3. Nie jest mi wiadome, aby w okresie 14 dni moje dziecko, ja, ani nikt z domowników miał kontakt z osobą, u której potwierdzono bądź podejrzewano zakażenie wirusem SARS-Co V-2

  4. Osoby, z którymi zamieszkuje dziecko nie są objęte kwarantanną, ani izolacją w warunkach domowych.

  5. Zobowiązuję się do przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego bez żadnych objawów chorobowych.

  6. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na każdorazowy pomiar temperatury ciała mojego dziecka przez opiekuna przy przyjęciu do przedszkola oraz na pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.

  7. W przypadku wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych w trakcie pobytu w przedszkolu, zobowiązuję się do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym.

  8. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrektora przedszkola.

  9. Zapoznałem(am) się z Regulaminem dotyczącym Wewnętrznych Procedur Bezpieczeństwa oraz wytycznymi dla rodzica i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

  10. Jednocześnie deklaruję pobyt dziecka w godzinach od………………..do…………………..

 

*niepotrzebne skreślić ……………………………………………… (czytelny podpis Rodzica/opiekuna)

 

Poniżej przedstawiamy wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

WYTYCZNE GIS

Ważna informacja odnośnie otwarcia przedszkoli i oddziałów wczesnoprzedszkolnych!

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r., samorządy mogą otworzyć przedszkola i żłobki stosując się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie muszą jednak tego robić, jeżeli nie mogą zapewnić właściwej opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

Gmina Kluczbork, która jest organem prowadzącym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych będzie podejmować działania w sposób gwarantujący bezpieczeństwo dzieci i pracowników. Decyzja o ponownym otwarciu zostanie podjęta, gdy znane będą szczegółowe wytyczne dotyczące utrzymania reżimu sanitarnego w tych jednostkach oświatowych. Wciąż bowiem nie ukazało się żadne rozporządzenie w tej sprawie.

Burmistrz Miasta Kluczborka, dyrektorzy publicznych przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Kluczbork, podejmą w najbliższym czasie działania w celu przygotowania i wdrożenia poważnych zmian w sposobie organizacji opieki nad dziećmi w przedszkolach, gwarantujących bezpieczeństwo dzieci jak i pracowników.

Jednocześnie zgodnie ze wskazówkami dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które już pojawiły się na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wszelkie działania Gminy Kluczbork będą miały na celu dostosowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do pracy w czasie pandemii. Nie powinny być one wprowadzane w pośpiechu i bez rozsądnego planowania i wdrożenia, ponieważ mogą narażać życie i zdrowie dzieci oraz pracowników.

Bardzo krótki termin na przygotowanie jednostek do ponownego otwarcia przy jednoczesnym braku odpowiednich rozporządzeń, a przede wszystkim troska o zdrowie, bezpieczeństwo dzieci i pracowników praktycznie oznaczają brak możliwości zapewnienia właściwej i bezpiecznej opieki, a więc brak możliwości powrotu dzieci do przedszkoli już 6 maja 2020r.

W tej chwili najbardziej prawdopodobnym terminem ponownego otwarcia przedszkoli jest 11.05.2020., jednak termin ten może ulec zmianie. Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki aby otworzyć przedszkola możliwie jak najszybciej.

Jednocześnie Burmistrz Miasta Kluczborka prowadzi szczegółowe konsultacje z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych, w których znajdują się oddziały przedszkolne oraz z pracownikami Sanepidu w Kluczborku. Działalność tych jednostek zostanie wznowiona wyłącznie wtedy, kiedy będzie pewność, że spełnione zostaną wszystkie wymogi bezpieczeństwa. 

Warto podkreślić, że nadal obowiązuje zapis rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w przedszkolach i szkołach do 24 maja 2020 r.

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar

Strona 10 z 24