OGŁOSZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA

UWAGA RODZICE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I WCZESNOPRZEDSZKOLNYCH!

 

W związku z decyzją Ministra Zdrowia oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 z dnia 26 marca 2021r. (Dz. U. 2021 poz.561) od dnia 12.04.2021r. do 18.04.2021r. funkcjonowanie przedszkola ogranicza się częściowo.

 

Opieka nad dziećmi będzie sprawowana na wniosek rodziców:

 

• posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dziecka

• rodziców dzieci, którzy:

 

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5) wykonują działania ratownicze,

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Ze względów organizacyjnych prosimy Państwa o wiążące decyzje. Zgłoszenia dziecka należy dokonać telefonicznie pod numerem 77 418 22 12, a następnie wypełnić stosowny wniosek (dostępny w przedszkolu, lub pod poniższym linkiem).

Link

Strona 14 z 40