RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WYRAŻENIEM ZGODY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO") informujemy, że;

1.Administratorem Danych Osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku, ul. Waryńskiego 26, Kluczbork, nr tel. 77 418 22 12, adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz i z którym można skontaktować się pod adresem e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Dane osobowe Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną przetwarzane są do wymienionych powyżej celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z realizacją statutowych i pozastatutowych zadań Przedszkola.

3. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną mogą być organy publiczne (np. inne przedszkola w przypadku konkursów międzyprzedszkolnych) a także podmioty prywatne (np. biura turystyczne w przypadku wycieczek). Z podmiotami tymi Przedszkole posiada podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Przedszkole nie przekazuje danych osobowych dziecka do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza terenem Unii Europejskiej.

5. Przedszkole przetwarza dane osobowe dziecka przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub też do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie.

6.W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo do:
dostępu do danych dziecka oraz otrzymania ich kopii;
sprostowania (poprawienia) danych;
usunięcia danych dziecka;
ograniczenia przetwarzania danych;
przeniesienia danych do innego Administratora;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych bądź niezgodności z celem ich zebrania.
wycofania zgody na przetwarzanie danych dziecka. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

7. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych dziecka do wymienionych powyżej celów jest dobrowolna. W przypadku niewyrażenia zgody nie ponosi Pani/Pan żadnych konsekwencji.

 

Kluczbork, dni. 10.01.2019 r.

WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Działając w imieniu Administratora Danych Osobowych, którym jest
Publiczne Przedszkole Nr7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku, ul. Waryńskiego 26, 46-200 Kluczbork
na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) przy zastosowaniu art. 8 i 9 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wyznaczam:

Pana Andrzeja Pawłowicza
Tel.: +48 782 255 777
e – mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Inspektorem Ochrony Danych w jednostce.

Równocześnie, na podstawie art.37 ust. 7 RODO oraz art.10 ust.1 i 2 przekazuje się zawiadomienie o wyznaczeniu Inspektora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP

 

Publiczne Przedszkole Nr7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Przedszkola Nr7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską www.pp7.kluczbork.pl

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

 

Data publikacji strony internetowej: 06.10.2017 .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020r.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. W Publicznym Przedszkolu Nr7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku dla strony www.pp7.kluczbork.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa www.pp7.kluczbork.pl spełnia wymagania w 68,91%

• Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;

• Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”;

• Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu;

• Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób niesłyszących.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 

Oświadczenie sporządzono dnia:23.09.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jadwiga Mączka z którą można się skontaktować poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numer telefonu 774182212Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Publiczne Przedszkole Nr7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieka Pielęgniarską mieści się na ul.Waryńskiego 26 w Kluczborku, 46-200 Kluczbork. Budynek wyposażony jest w jedno wejście główne,podzielone na wejście dla pieszych oraz na wejście umożliwiajace wjazd wózkiem do wnętrza wiatrołapu i na holl przedszkola.Dodatkowe wejście do budynku znajduje się na końcu budynku, przeznaczone jest dla dostawców oraz personelu. Wejście główne posiada wideofon. Sekretariat znajduje się na I piętrze w odległości 10 m na prawo od klatki schodowej. Wejście na piętro, tylko schodami. Przedszkole nie posiada miejsc parkingowych, w niewielkim oddaleniu znajduje się parking marketu handlowego.