Nasze przedszkolaki w ramach realizacji projektu unijnego „GMINA KLUCZBORK PODNOSI JAKOŚĆ EDUKACJI” wyjechały w dniu 18.09.2020r. do JURAPARKU w Krasiejowie.

Celem wycieczki było poznanie prehistorycznego świata dinozaurów,oraz poszerzenie zakresu zainteresowań dzieci. Park zwiedzaliśmy zaczynając od niezwykłej atrakcji,jaką jest TUNEL CZASU. Wszystkie dzieci zostały zaproszone na pokład kapsuły czasu, która zabrała nas w niezwykłą, interaktywną podróż poprzez dzieje naszej planety. Następnie spacerowaliśmy w obecności przewodnika ścieżką edukacyjną,na której znajduje się około 200 modeli prehistorycznych dinozaurów.

Kolejny przystanek naszej wycieczki to pawilon zabezpieczający wykopaliska na terenie Krasiejowa. Tu obejrzeliśmy animację o skamieniałościach. W pawilonie znajduje się rekonstrukcja najstarszego szkieletu dinozaura znalezionego w Krasiejowie. Trasę zwiedzania zakończyliśmy wizytą w OCEANARIUM w miejscu, w którym głębia oceanu przenika się z głębią trójwymiarowego przekazu. Zostaliśmy przeniesieni w świat podwodnego życia ogromnych gadów.

Z wycieczki wróciliśmy uśmiechnięci, zadowoleni i pełni wrażeń. Wszystkim polecamy Jura Park Krasiejów jako miejsce na wspaniałą wycieczkę.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP

 

Publiczne Przedszkole Nr7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Przedszkola Nr7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską www.pp7.kluczbork.pl

 

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

 

Data publikacji strony internetowej: 06.10.2017 .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020r.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. W Publicznym Przedszkolu Nr7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku dla strony www.pp7.kluczbork.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa www.pp7.kluczbork.pl spełnia wymagania w 68,91%

• Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;

• Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”;

• Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu;

• Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób niesłyszących.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 

Oświadczenie sporządzono dnia:23.09.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jadwiga Mączka z którą można się skontaktować poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numer telefonu 774182212Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Publiczne Przedszkole Nr7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieka Pielęgniarską mieści się na ul.Waryńskiego 26 w Kluczborku, 46-200 Kluczbork. Budynek wyposażony jest w jedno wejście główne,podzielone na wejście dla pieszych oraz na wejście umożliwiające wjazd wózkiem do wnętrza wiatrołapu i na holl przedszkola.Dodatkowe wejście do budynku znajduje się na końcu budynku, przeznaczone jest dla dostawców oraz personelu. Wejście główne posiada wideofon. Sekretariat znajduje się na I piętrze w odległości 10 m na prawo od klatki schodowej. Wejście na piętro, tylko schodami. Przedszkole nie posiada miejsc parkingowych, w niewielkim oddaleniu znajduje się parking marketu handlowego.

Szanowni Rodzice

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej ,we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi resortami i i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, przygotowało poradnik "Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów". Materiał to kompendium wiedzy na temat rozpoznawania sytuacji zagrożeń i reagowania na nie.

Poradnik można pobrać ze strony ministerstwa

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczenstwo-fizyczne-i-cyfrowe-uczniow--poradnik-men

Strona 50 z 69