Dzisiaj Święto wszystkich Dzieci
Niech Wam pięknie słońce świeci
Wszyscy śmieją się od rana
Każda buzia roześmiana
Czar zabawy dziś panuje
Każde serce się raduje.
Oj! Jak ptaszki dziś śpiewają
Tak życzenia Wam składają.

Kochane Przedszkolaki, z okazji Waszego święta życzymy Wam, aby codziennie spotykało Was coś miłego i dobrego. Uśmiechu od ucha do ucha od rana do wieczora, nieustannego odkrywania piękna i wspaniałości świata, rozwijania swoich licznych talentów i pasji oraz beztroskiej zabawy.

-Dyrekcja i pracownicy przedszkola.

 

 

 

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki, wszystkim Mamom składamy najserdeczniejsze życzenia.

Wielu powodów do radości, dni pełnych uśmiechu, zdrowia, a także poczucia dumy płynącej z trudu wychowania.

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną w Polsce, a w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, chcąc dostosować pracę gminnych przedszkoli do potrzeb pracujących rodziców, prosimy zainteresowanych o imienne zgłaszanie dzieci na miesiąc lipiec 2020 roku do naszego przedszkola.

Zgłoszeń dokonujemy w nieprzekraczalnym terminie do 8 czerwca 2020r. do godz. 15.00:

- telefonicznie pod nr 77 418 22 12 (dodatkowo obowiązkowe zgłoszenie papierowe wraz z zaświadczeniami z zakładów pracy rodziców prosimy wrzucić do skrzynki kontaktowej w budynku przedszkola)

- mailowo na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zgłoszenie w wersji papierowej i zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców również wrzucamy do skrzynki kontaktowej)

W przypadku potrzeby zapisania dziecka również na miesiąc sierpień 2020 roku zgłoszeń dokonujemy w dyżurującym przedszkolu tj. w PP Nr 5 lub w PP Nr 8,  o czym informujemy także nasze przedszkole.

Dyżur wakacyjny nie dotyczy dzieci zapisanych do grup wczesnoprzedszkolnych.

Dyrektor przedszkola

INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Szanowny Rodzicu / Opiekunie pamiętaj o Twoich obowiązkach wynikających z

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.
wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

 1. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jednostki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 4. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 5. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe.

 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 7. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 8. Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu lub zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos.

 

Niezastosowanie się do wytycznych GIS może skutkować konsekwencjami prawnymi.

 

Art. 54. Kodeks Wykroczeń

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Art. 116. Kodeks Wykroczeń
§ 1. Kto, wiedząc o tym, że:

 1. jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę,

 2. styka się z chorym na chorobę określoną w punkcie 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,

 3. jest nosicielem zarazków choroby określonej w punkcie 1 lub podejrzanym o nosicielstwo, nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym chorobom lub o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych na podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do określonych w § 1 nakazów, zakazów, wskazań lub zarządzeń leczniczych.

Art. 161. Kodeks Karny

§ 1. Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 165. Kodeks Karny

§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach:

 1. powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej,

 2. wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości,

 3. powodując uszkodzenie lub unieruchomienie urządzenia użyteczności publicznej, w szczególności urządzenia dostarczającego wodę, światło, ciepło, gaz, energię albo urządzenia zabezpieczającego przed nastąpieniem niebezpieczeństwa powszechnego lub służącego do jego uchylenia,

 4. zakłócając, uniemożliwiając lub w inny sposób wpływając na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych,

 5. działając w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 15zzzn. Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 1. W razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30 000 zł.

 2. Stwierdzenie naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w szczególności na podstawie ustaleń Policji, innych służb państwowych lub innych uprawnionych podmiotów.

 3. W zakresie określonym w ust. 1 nie ma zastosowania art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

 

 

 

Strona 9 z 24